Duyuru

Collapse
Hen

Makaleler

Collapse

Home

 • Filtreleme
 • Zaman
 • G
Hepsini Sil
yeni mesajlar

 • Kunut Dualar? okunu?u ve anlam?

  Kunut Dualar? okunu?u ve anlam?

  Kunut Dualarý okunuþu ve anlamý  Allâhumme innâ nesteînuke

  Allâhumme innâ nesteînuke ve nestaðfiruke ve nestehdik. Ve nu'minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neþkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk "Allahým! Senden yardým isteriz, günahlarýmýzý baðýþlamaný isteriz, razý olduðun þeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanýrýz, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiðin bütün nimetleri bilerek seni hayýr ile överiz. Sana þükrederiz. Hiçbir nimetini in
  ...
  Devamını G | Mesaja gidin

 • Horizont Tv Eprom Dump Dosyalar?

  Horizont Tv Eprom Dump Dosyalar?

  Horizont Tv Eprom Dump Dosyalarýný eklentilerden indirebilirsiniz
  ...
  Devamını G | Mesaja gidin

 • Sevgililer Günü

  Sevgililer Günü

  Sevgililer Günü, her yýlýn 14 Þubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanýþýna dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamýnýn adýna ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çýkmýþtýr. Bu sebeple bazý toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (Ýngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batý medeniyetlerindehoþlanýlan kiþi veya sevgili anlamlarýnda da kullanýlýr.[1]Günümüzde, bazý toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldýðý, kartlar gönderdiði
  ...
  Devamını G | Mesaja gidin

 • AIO Yap?m? Görüntülü ders

  AIO Yap?m? Görüntülü ders

  arkadaslar AIO yapýmýný anlatan basýt býr gorsel ders yaptým
  basýt býr yapým oldu ama ýlk kez AIO ya adým atanlar için faydalý olacagýný dusunuyorum basýt býr anlatým oldugu ýcýn sýzler daha da gelýstýrebýýrsýnýz
  ...
  Devamını G | Mesaja gidin

 • Tekniksat Yaz?l?mlar? V1.1.T (Tekniksat ToolBox)

  Tekniksat Yaz?l?mlar? V1.1.T (Tekniksat ToolBox)  Tekniksat için hazýrladýðým güzel bir program bu buragramý daha önceden cihansat için hazýrlamýþtým þimdi ise Tekniksat kullanýcýlarýna hizmek verecek olan bu sistem daha da geliþtireceðim. Tüm tekniksat kullanýcýlarý forum üzerinden program hakkýnda düþüncelerini yazabilirler.Sonuçta programý ona göre geliþtirme yapacaðýz.Yapabildiðimiz kadarýyla tabiki.. Programda yazýlýmlar ölümünu daha eklemdim fakat eklenecek, Mesaj gönderim sistemi aktif ve çalýþmakta Anlýk mesaj sistemi devrede þu anda test aþamasýnda güncel bilgiler ilave edilecek.
  ...
  Devamını G | Mesaja gidin

 • YouTube'a ses mi yüklüyorsunuz? Nas?l Yüklenir? Resimli Anlat?m?

  YouTube, yalnýzca ses (.MP3, .WAV vb.) veya yalnýzca resim (.JPG, .PNG vb.) olan dosyalarýn barýndýrýlmasý için tasarlanmamýþtýr. Bu dosyalar, sistemimiz tarafýndan reddedilir. Ancak, resim dosyalarýný ve ses kayýtlarýný kolayca birleþtirebilir ve YouTube'a yükleyebileceðiniz sesli slayt gösterileri oluþturabilirsiniz. Aþaðýdaki bilgileri okuyarak, herhangi bir resim veya ses dosyasýnýn videoya dönüþtürülebilmesi ve YouTube'a yüklenebilmesi için sesli slayt gösterilerinin nasýl oluþturulacaðýný öðren...
  Devamını G | Mesaja gidin

 • Visual Basic Bütün Kodlar?n Anlamlar? Türkçe

  Visual Basic Bütün Kodlar?n Anlamlar? Türkçe

  Visual basic de bütün kodlarýn anlamlarýnýn olduðu kitap program yapmayý çoðu kiþi bundan öðreniyor.

  Sadece: 6 MB


  Rar File Contents:

  [1] Vbkodbank/KOD_BANKASI.mdb
  [2] Vbkodbank/Uninstal.exe
  [3] Vbkodbank/Vbkodbank.exe
  [4] Vbkodbank


  http://www.mediafire.com/?hyrtkicicaxpm93

  http://www.fileswap.com/dl/W5FsVd4EHU/vbkod.rar.html  Devamını G | Mesaja gidin

 • ABCD Harf Birle?tirme Oyunu

  ABCD Harf Birle?tirme Oyunu  ABCD Harf Birleþtirme Oyunu Çok Basit ve eðlenceli bir oyundur Tavsiye ederim.


  ...
  Devamını G | Mesaja gidin

 • T129 atak helikopteri

  T129 atak helikopteri

  T129 ATAK HELÝKOPTERÝ Türk Silahlý Kuvvetleri’nin Taarruz ve Taktik Keþif Helikopteri ihtiyacýnýn karþýlanmasý için 50 adet helikopterin tedarikine yönelik olarak 7 Eylül 2007’de imzalanan sözleþmenin ardýndan, ilave dokuz adet Helikopterin 15 ay erken teslimatýný hedefleyen tedarik sözleþmesi de 8 Kasým 2010 tarihinde imzalanmýþtýr. AgustaWestland tasarýmý A129 gövdesinin, Türk Silahlý Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarýna uygun þekilde; motor, aktarma organlarý ve kuyruk pallerinin deðiþtirilmesine ilave olarak milli aviyonik ve silah sistemleri ile teçhiz edilmesi sonucu ortaya
  ...
  Devamını G | Mesaja gidin

 • TÜRK BA?LANGIÇ ve TEMEL E??T?M UÇA?I (HÜRKU?)

  TÜRK BA?LANGIÇ ve TEMEL E??T?M UÇA?I (HÜRKU?)

  TÜRK BAÞLANGIÇ ve TEMEL EÐÝTÝM UÇAÐI (HÜRKUÞ) Türk Baþlangýç ve Temel Eðitim Uçaðý (HÜRKUÞ) Geliþtirme Programý, Mart 2006’da Savunma Sanayii Müsteþarlýðý ile TUSAÞ arasýnda imzalanan anlaþma ile yürürlüðe girmiþtir. Gece ve gündüz görev yapabilme kabiliyetine sahip HÜRKUÞ eðitim uçaðý ile intibak, görerek, aletli uçuþ, seyrüsefer, gece ve kol uçuþu eðitimleri yapýlabilecektir. Program kapsamýnda iki ayrý uçak konfigürasyonu geliþtirilmektedir : HÜRKUÞ A: EASA ile CS-23 gereksinimlerine göre sertifikalandýrýlan temel konfigürasyon HÜRKUÞ B: Entegre aviyonikler (HUD, MFD, INS/GPS, Görev Bilgisayarýný kapsayan) ile geliþtirilmiþ konfigürasyon Tasarým Özellikleri Üstün aerodinamik perform
  ...
  Devamını G | Mesaja gidin
Bu kategoride ne yazık ki makale yok.
 • Filtreleme
 • Zaman
 • G
Hepsini Sil
yeni mesajlar
Abone olduğunuz mesajları g

Article Tags

Collapse

Latest Articles

Collapse

 • Kunut Dualar? okunu?u ve anlam?
  guclusat
  Kunut Dualarý okunuþu ve anlamý  Allâhumme innâ nesteînuke

  Allâhumme innâ nesteînuke ve nestaðfiruke ve nestehdik. Ve nu'minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neþkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk "Allahým! Senden yardým isteriz, günahlarýmýzý baðýþlamaný isteriz, razý olduðun þeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanýrýz, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiðin bütün nimetleri bilerek seni hayýr ile överiz. Sana þükrederiz. Hiçbir nimetini in
  ...
  10-03-2018, 22:52
 • Çok Basit bir transistör test devresi
  guclusat


  Çok Basit bir transistör test devresi olup öðrencilerin kullanabileceði güzel bir devredir...
  03-07-2014, 03:13
 • Nokia Tv Eprom Dump Dosyalar?
  guclusat
  Nokia Tv Eprom Dump Dosyalarýný eklentilerden indirebilirsiniz..

  https://yadi.sk/d/DCcfmnlzUCQtr
  20-06-2014, 10:50
 • 90-115 MHz olan bir fm verici devresi
  guclusat
  Çýkýþ gücü 2W olan devre 2 bölümden oluþmaktadýr. Preamlifikatör olan birinci kýsým, tank ve güç transistörleriyle gerçekleþtirilmiþ ikinci kýsým. Devrenin yayýn frekansý 90-115MHz dir. Malzeme listesi 2M2(2adet), 6K8, 4K7(4adet), 100R, 10K, 68R(2adet), 2.2nF(3adet), 22pF(2adet), 220pF, 180pF, 4.7uF (2adet), 47uF, 82pF, 10-60pF Trimer C, BB106 Varikap D, 2N2219(2adet), LM741, kapasitif mic, 9V pil ve pil baþlýðý DÝKKAT: Mikrofonun (+) ve (-) uçlarýnýn doðru olmasýna dikkat ediniz. Þemadaki L1 ile gösterilen bobin, plaket üzerine yol olarak çizilmiþtir. L1 devre elemaný olarak aramayýnýz. Devrenin genel þemasý Ares programýyla çizmiþ olduðum devre b...
  08-06-2014, 00:12
 • Horizont Tv Eprom Dump Dosyalar?
  guclusat
  Horizont Tv Eprom Dump Dosyalarýný eklentilerden indirebilirsiniz
  ...
  19-05-2014, 11:08
 • Depo Linki ve web sitemiz Hakk?nda Lütfen okuyunuz !!!!!!!!!!!!!!
  guclusat
  Merhaba arkadaþlar Forum depomuz olan ve bir çok döküman içeriðinin yer aldýðý alanýmýz host firmamýz tarafýndan kaldýrýlmasý istendi. Bu içeriklerin devam edebilmesi için web sitemizi bulut sunuculara taþýmamýz gerekmektedir. Bulut sunucularýn bize uygun olan versiyonu aylýk kdv dahil 155TL dir. Yýllýk olarak 1860TL dir. Bu paraya sponsor bulabilirsek web sitemiz ayný þekilde ve daha fazlasýyla devam edecektir. Bu konuda desteklerinizi beklemekteyim.. Yardým etmek isteyen arkadaþlar ve firmalar buradan yada ...
  12-05-2014, 16:39
Hazırlanıyor...
X